Zápis z jednání výboru ČKS Královéhradecké kynologické organizace

11.06.2009 16:16

 

Zápis z jednání výboru ČKS Královéhradecké kynologické organizace

konané 8.6.2009 v Jaroměři

 

Přítomni: J. Hodek, B. Klomínský, S. Ševčík, I. Hloušková, M. Dlabola, J. Šenkýřová, P. Šmíd,

                  Za RK: J. Asadová

 

1)      KONTROLA ZÁPISU

2)      SJEZD ČKS

p. Šmíd zašle do 31.7.2009 na  ČKS   -      výsledky voleb výborů ZKO v naší oblasti

-       záznam o volbě delegátů na VI. sjezd ČKS

-        návrhy kandidátů do PČKS a RK ČKS

-       záznam o volbě výboru KV ČKS

-       připomínky a návrhy k projednání na VI. sjezdu              

3)      ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ ZÁVODU

na základě požadavku ZKO Hořice kontaktoval p. Hodek představitele ZKO DKnL Nový Svět za účelem domluvy náhradního termínu konání závodu. ZKO Nový Svět na návrh změny termínu nepřistoupila. Dále je řešení situace závislé na případné dohodě obou dotčených organizací.

4)      ROZPOČET NA ROK 2009

Výbor projednal rozpočet na rok 2009

5)      ÚHRADY LEKTORNÉHO A ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ

každý účastník kvalifikačních školení (školení, zkoušky a prolongace figurantů, školení a zkoušky  instruktorů)  pořádaných KKO je povinen uhradit do pokladny KKO poplatek 100,-Kč.

Výše lektorného je stanovena na 800,-Kč.

6)      LVT MLÁDEŽE 2009

Letní výcvikový tábor mládeže se uskuteční 18.-25.7.2009 v areálu ZKO Česká Skalice. Tábor je zaměřen na výcvik podle NZŘ a IPO.

Cena tábora 1 000,-Kč za účastníka. Účastníci, kteří se kvalifikovali na MČR mládeže mají tábor zdarma.

Přihlášky  zasílejte nejpozději do 30.6.2009 na adresu: Jitka Šenkýřová, Palackého 93,

544 01 Dvůr Králové n/Lab.

Počet účastníků je limitován. Zúčastnit se může max.  15 mládežníků. O případném přijetí nebo nepřijetí přihlášky je výborem KKO pověřen rozhodnout p. Ševčík.

PŘIHLÁŠKA A PODROBNÉ INFORMACE JSOU PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU.

7)      SEMINÁŘ S F. SLAMANEM

p. Hodek zjistí podmínky pro konání výcvikového semináře pod vedením p. Slamana. ZKO s nimi budou seznámeny a na základě jejich zájmu rada rozhodne o případném uspořádání semináře.

        8)   FIGURANTI 1.třídy

               12.9.2009 od 11.hodin se na cvičišti ZKO Jaroměř uskuteční školení a výběr zájemců o

               kvalifikaci figuranta 1.třídy. Zároveň proběhnou prolongace stávajících figurantů 1.třídy.  

               Zájemci se přihlásí nejpozději do 31.8.2009 písemně nebo mailem na adresu:

               Pavel Šmíd, 503 44 Libřice 94, e-mail: smid.p@seznam.cz

               Každý účastník si zajistí a s sebou přiveze zkušebního psa schopného zvládnout obranu podle

               zkoušky IPO2.  

               POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!  NA POZDĚ DOŠLÉ PŘIHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

 

9)      INSTRUKTOŘI A FIGURANTI 2.třídy

               Na listopad 2009 je plánováno školení nových  instruktorů a zájemců o kvalifikaci                       

               figuranta 2.třídy s možností zadání VT. Současně proběhne prolongace figurantů 2.třídy.   

               Přesný termín a místo konání akce budou včas oznámeny. Zájemci se přihlásí nejpozději do  

               31.8.2009 písemně nebo mailem na adresu: 

               Pavel Šmíd, 503 44 Libřice 94, e-mail: smid.p@seznam.cz

               Každý účastník si zajistí a s sebou přiveze zkušebního psa schopného zvládnout obranu podle

               zkoušky 1. stupně NZŘ nebo IPO.

               POZVÁNKY JIŽ NEBUDOU ROZESÍLÁNY!  NA POZDĚ DOŠLÉ PŘIHLÁŠKY NEBUDE BRÁN ZŘETEL!

 

 

         Příští jednání výboru KKO se uskuteční 15.9.2009 od 17.hodin v ZKO Jaroměř.          

 

 

V Jaroměři 8.6.2009                                                                    zapsal: Pavel Šmíd