Zápis z konference KKO Královehradeckého kraje

31.05.2009 16:18

 

 

Zápis z konference KKO Královehradeckého kraje

 

Přítomni:   Konference se zúčastnilo 51 delegátů z 26-ti Základních kynologických organizací 

                  Královéhradeckého kraje.

 

                  Nepřítomni: zástupci 9 ZKO (č.686 Dvůr Králové n. L. Nový Svět, č.227 Mostek,

                                             č.405 Nové Město n/M, č.355 Nový Bydžov, č.163 Plačice,

                                             č.711 Stará Paka, č.205 Věkoše, č.409 Vrchlabí a č.250 Žacléř).

 

Program:

 

1.      ZAHÁJENÍ - konferenci zahájil a řídil p. Oldřich Prouza

2.      VOLBY KOMISÍ - delegáti odsouhlasili program konference a zvolili návrhovou a  mandátovou komisi ve složení p. Dlabola, p. Siváková, p. Vohralíková a volební komisi ve složení Mgr. Klomínský, p.horáková a p. Vanžura.  

3.      ZPRÁVY FUNKCIONÁŘŮ KKO - byly předneseny zprávy funkcionářů KKO: předsedy p. Prouzy, výcvikáře p. Hodka, pokladní Ing. Šenkýřové a referenta pro mládež

p. Ševčíka. Zprávu revizní komise přednesl předseda RK  p. Šmíd.

4.      VOLBY VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE KKO – před započetím voleb seznámil předseda volební komise Mgr. Klomínský všechny přítomné se způsobem a organizací voleb. Následně proběhly volby výboru a RK.

5.       DISKUZE - p. Hodek seznámil přítomné s novelizací „Sborníku řádů, pokynů a směrnic   

                       pro výcvikovou činnost“

-        p. Včeliš vznesl dotaz na stejný termín konání závodu v Hořicích a ve Dvoře Králové-Nový Svět. Rada se pokusí vyjednat změnu termínu se ZKO DKnL Nový Svět.

-        p. Jurišta žádal o možnost pozvánky rozhodčího z jiného kraje – rada souhlasí.

-        p. Hodek apeloval na všechny ZKO v kraji, aby zvážily možnost konání VS dle IPO, NZŘ nebo stopařů. 

6.       VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB – předseda volební komise seznámil delegáty s výsledky voleb. Do nového výboru KKO byli zvoleni: Jaroslav Hodek, Mgr. Břetislav Klomínský, Stanislav Ševčík, Ing. Jitka Šenkýřová, Miroslav Dlabola, Pavel Šmíd, Iva Hloušková. Do revizní komise byli zvoleni: Oldřich Prouza, Jarmila Asadová, Jaroslav Brandejs.

7.      VOLBA DELEGÁTŮ NA VI.SJEZD ČKS – konferencí byli navrženi a zvoleni tito delegáti, kteří se zúčastní VI. Sjezdu ČKS za KKO: delegáti - Dlabola, Ševčík, Hodek,Šmíd, Brandejs, Kubeš, Jurišta, Borkovec. Náhradníci - Vohralíková, Karasulas.
8.      NÁVRH  FUNKCIONÁŘŮ DO VYŠŠÍCH ORGÁNŮ ČKS – konference navrhla p.Jaroslava Hodka do funkce předsedy výcvikové komise ČKS.

 9.      USNESENÍkonference bere na vědomí: a) zprávy funkcionářů KKO za uplynulé 

                                                                         období

                                                                     b) zprávu o hospodaření KKO

                                                                     c) zprávu předsedy RK

                                                                     d) volbu členů výboru a revizní komise KKO

                                                                         tak, jak byla vyhlášena volební komisí  

                                                                     e) volbu delegátů a náhradníků na VI.sjezd  

                                                                         ČKS konaný v roce 2009 

     konference ukládá výboru KKO: a) pořádat školení pro rozhodčí II.třídy,

                                                                instruktory a figuranty včetně  

                                                                prolongací průkazů figuranta a to dle

                                                                potřeb ZKO

                                                            b) nadále rozvíjet práci s mládeží,

                                                                zejména v oblasti výcviku

      konference ukládá všem ZKO: a) podílet se finančním příspěvkem 100,-Kč

                                                            ročně určeným na činnost KKO  

                                                        b) podílet se na aktualizaci adresáře ZKO

                                                            včasným nahlášením všech změn

                                                            v kontaktních adresách ZKO   

      konference navrhuje: p. Jaroslava Hodka do funkce předsedy výcvikové

                                        komise ČKS.              

10.   ZÁVĚR – konferenci ukončil pan Oldřich Prouza a popřál všem delegátům do dalšího

                   období pevné zdraví a mnoho úspěchů.

 

Informace:

Příspěvek 100,- Kč na zajištění činnosti KKO dosud neuhradila č.405 Nové Město n/M, č.163 Plačice, č.711 Stará Paka Na Farmě, č.205 Věkoše, č.686 DKnL Nový Svět, č.227 Mostek, č.250 Žacléř a č.355 Nový Bydžov. Žádáme o urychlené uhrazení tohoto příspěvku na účet KKO 195816666/0300, VS číslo organizace. Pokud nebude tento příspěvek včas uhrazen, nebudou  napříště již zasílány žádné informace.

 

 

Dne  30.5.2009                                                                                             zapsal  Pavel Šmíd