Provozní řád ČKS - ZKO 355 NOVÝ BYDŽOV

 

Každý člen ZKO:

 • dbá pokynů výboru, zejména předsedy, hospodáře a výcvikáře ZKO
 • má včas a řádně zaplaceny členské příspěvky. Příspěvek pro stávající členy je ve výši 1200 Kč, udržovací 400,- Kč, členský příspěvek člena do 15 let 600,- Kč
 • dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek
 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviroze
 • při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa netýrá, ani ho neúměrně netrestá, stejným způsobem se chová i na veřejnosti
 • cvičiště a jeho zázemí udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
 • venčí psi mimo cvičiště a případné výkaly odstraní
 • nenechává psa volně pobíhat po cvičišti
 • nepřivazuje psa k překážkám, zábradlí, studni, stromkům atd., ale odkládá jej na místa k tomu určená (odkládací kotce), respektuje zákaz vodění psů za plot v prostoru klubovny
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • má právo používat cvičební pomůcky, které jsou umístěny v klubovně. Tyto pomůcky záměrně neničí a vždy vrací na stejné místo
 • pomáhá dle svých možností a schopností na akcích pořádaných ZKO
 • účastní se brigád, které jsou zpravidla před závody, zkouškami, nebo dle potřeby – info vždy na webu, Facebooku, emailem. Neodpracovaná hodina se doplácí ve výši 100 Kč. Každý člen je povinen odpracovat 10 hodin/ rok
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch a na úkor druhých členů
 • má právo využívat prostory cvičiště všechny dny v týdnu (členové nemusí opouštět cvičiště z důvodu příchodu jiných, neboť cvičiště je určené pro všechny členy). Pokud si chce člen rezervovat prostor samostatně, je nutné toto oznámit minimálně 14 dní předem. Poplatek za rezervaci cvičiště činí 1000,-Kč/den.
 • rezervace cvičiště v době nedělního výcviku, pořádání školičky, příp. jiné akce klubu záleží na domluvě s výborem

 

Výbor ZKO Nový Bydžov

1. 1. 2023